Contact Us

P O Box 466, Sharon, MA 02067

Leadership Team - iaas.leadership@gmail.com
Cultural Team - iaas.culture@gmail.com
2006 - Organization Committee for Diwali Program

President - Nalini Sharma

Vice President - Monisha Prakash

Pooja Invocation - Shuchita Rao, Kusum Bhargava, Chitra Reddy

Cultural Program Coordinator - Monisha Prakash

Teachers/Organizers - Veena Teli, Shuchita Rao, Usha Shanth, Mangai Raghavan, Paresh Motiwala, Latha Raman, Surabhi Agnihotri, Rohini Sundar, Nita Trivedi, Geeta Jay, Monisha Prakash

Food & Beverage - Usha Shanth, Rajini Anachi, Sunita Sanan, Ramani Sakamuri, Nalini Sharma, Raj Sharma, Bhavana Motiwala

Audi & DJ - Div Prakash, Milan Shah

Stage Management - Radhika Basheer, Ramani Sakamuri, Mangai Raghavan, Meera Sharma, Sruthi Sakamuri

Decorations - Radhika Basheer, Reema Chandra, Sunita Sanan

Tickets & Accounts - Vipra Bhasin,, Arti Bhasin

Fund Raising - Raj Sharma, Ashutosh Rao, Karunakar Polu, Reema Chandra, Amithabh Chandra, Basheer Ahmed, Nalini Sharma

MC - Raj Sharma, Neil Sharma, Rashmi Venkatesh

Trophies - Sunita Sanan

Reception - Vipra Bhasin, Arti Bhasin, Bhavana Motiwala, Nandita Singh

Press - Nalini Sharma

TV Coverage - Sudhir

Namaste Editor - Ramani Sakamuri, Rajini Anachi